عمومی

کرسی ترویجی دکترین عملیاتی
کرسی ترویجی عرضه و نقد دیدگاه علمی با عنوان دکترین عملیاتی برگزار شد

کرسی ترویجی دکترین عملیاتی

کرسی ترویجی دکترین عملیاتی با مدیریت جناب آقای محسن عزیز زاده در پژوهشکده دکترین برگزار شد.

ادامه مطلب