مصوبه تشکیل کمیته فرادستگاهی

با هماهنگی دبیرخانه هیات حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی و براساس گردشکار مصوب ستاد کل نیروهای مسلح به‌شماره‌ 50-1182/دان.ع.د.م مورخ 14/6/1394 مقرر گردید کمیته‌دستگاهی کرسی های نقد و نظریه پردازی نظامی، دفاعی، امنیتی و مدیریت راهبردی مستقردر دانشگاه عالی دفاع ملی با ریاست سردار ریاست محترم ستاد کل و رئیس محترم هیئت امنای دانشگاه و‌پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی  تشکیل گردد پس از انتصاب سردار سرلشکر پاسدار محمدباقری به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح، ایشان جناب آقای دکتر محسن رضایی را برای این سمت پیشنهاد نمودند که معارفه وی در جلسه 08/10/1395 با حضور رئیس هیئت حمایت از کرسی‌ها و جمعی از فرماندهان و مسئولین عالی‌رتبه لشکری و کشوری برگزار گردید. در این جلسه بنا به پیشنهاد سردار ریاست محترم ستاد کل نیروهای مسلح و جناب آقای دکتر محسن رضایی و تأیید ریاست محترم هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی ( حضرت آیت الله دکترعلی اکبر رشاد)،  مقرر شد کمیته دستگاهی مذکور به کمیته مستقل تبدیل شود و سپس نسبت به ایجاد کرسی ششم تحت عنوان کرسی نظریه‌پردازی نظامی، دفاعی، امنیتی و مدیریت راهبردی اقدامات لازم به‌عمل آید.( هم اکنون این کمیته بنام « کمیته‌ی فرادستگاهی نظریه پردازی، نقد و مناظره در حوزه های نظامی، دفاعی، امنیتی و مدیریت راهبردی کشور» به فعالیت خود ادامه می دهد).