ترکیب اعضای کمیته فرادستگاهی

ترکیب اعضای کمیته فرادستگاهی

       اعضای کمیته فرادستگاهی از نخبگان و فرهیختگان علوم اسلامی، نظامی، دفاعی، امنیتی و مدیریت راهبردی که       بنا به تشخیص رئیس کمیته فرادستگاهی از میان مسئولین و فرماندهان عالی، رؤسای مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی نیروهای مسلح و دیگر دستگاه‌های مرتبط در کشور، کارشناسان عالی و نخبه در حوزه‌های نوآوری، نظریه‌پردازی و علوم راهبردی انتخاب می‌شوند.

  1. دبیرخانه دارای سازمان حقیقی و سایر ارکان و عناصر کمیته فرادستگاهی دارای سازمان مجازی هستند.
  2. شورای کمیته فرادستگاهی شامل:

                  الف) رئیس کمیته، نایب رئیس کمیته، دبیر کمیته

                      ب) اعضای حقوقی : رؤسای کارگروه‌های موضوعی، رؤسای کمیته‌های سازمانی امور نظریه‌پردازی  سازمان‌های نیروهای مسلح، جانشین سازمان‌های نیروهای مسلح و معاونین ستادکل ن.م.

                      ج ) اعضای حقیقی : بنا به تشخیص رئیس کمیته فرادستگاهی تعیین می شوند.

                تبصره (3) : سمت های مربوطه در این ماده قائم به شخص بوده و قابل واگذاری به غیر نمی باشد.

  1. رئیس کمیته فرادستگاهی: بنا به پیشنهاد رئیس ستاد کل نیروهای مسلّح و تصویب هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین می‌گردد.
  2. نایب رئیس کمیته فرادستگاهی: بر عهده ریاست دانشگاه عالی دفاع ملی می‌باشد.
  3. حکم اعضای کمیته فرادستگاهی (به مدت سه سال)  توسط رئیس کمیته مستقل صادر می‌شود.
  4.  دبیر و رئیس دبیرخانه را رئیس کمیته فرادستگاهی تعیین می‌کند
  5. بنابر تشخیص ریاست کمیته فرادستگاهی از افراد صاحبنظر و متخصص دعوت خواهد شد، ولی افراد مدعو حق رأی نخواهند داشت.