هدف

هدف : دستیابی به نظریات علمی نو و پیشرفته در حوزه‌های نظامی، دفاعی، امنیتی و مدیریت راهبردی کشوربا ایجاد کرسی های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره.