آیین نامه اهداف، اختیارات و شرح وظایف شورای داوری و کمیته ناقدان کرسی‌ها