وظایف کمیته فرادستگاهی

وظایف کلّی کمیته فرا دستگاهی

  1. ارزیابی و تایید صلاحیت دانشگاه‌ها و مراکز علمی پژوهشی سازمانهای نیروهای مسلح و سایر دستگاههای مرتبط کشور جهت ایجاد کمیته نظریه‌پردازی
  2. بررسی و پیشنهاد صدور احکام رؤسای کمیته‌های سازمانی امور نظریه‌پردازی.
  3. هدف‌گذاری، سیاست‌گذاری، هدایت، حمایت و نظارت و ارزیابی بر عملکرد کمیته‌های سازمانی امور نظریه‌پردازی
  4. استماع و رسیدگی به گزارش‌های واصله از سوی دبیر و رؤسای کمیته‌های سازمانی امور نظریه‌پردازی و ارائه نظر یا اتخاذ تصمیم مرتبط
  5. بسترسازی و سامان‌دهی نظام نظریه پردازی و نوآفرینی علمی و کرسی‌های تخصصی و ترویجی
  6. تقویت، تسهیل و نظام‌مند نمودن فرایند برگزاری اجلاسیه‌ها و کرسی‌های تخصصی
  7. تصویب سیاست‌ها و ضوابط تشویقی برای ترویج و رونق کرسی‌های  تخصصی و ترویجی
  8. تصویب برنامه‌های کمیته‌های سازمانی امور نظریه‌پردازی
  9. تأیید و تصویب آیین‌نامه‌، نظام‌نامه، شیوه‌نامه، دستور‌العمل و هر گونه ضوابط اجرایی مرتبط با کرسی‌های تخصصی و ترویجی
  10.  ایجاد و راه اندازی سایت نظریه پردازی، بانک اطلاعات و شبکه نظریه پردازی.   

11-     پیگیری و نظارت بر ترویج و نهادینه سازی ایده پردازی و نظریه پردازی، نقد و مناظره در سازمان های ن.م و سایر دستگاه های ذیربط بویژه در نظام های اموزشی و پژوهشی انها.

12-  ایجاد سازو کارهای آماده سازی نوآوری ها و نظریه های تأیید شده برای قرار گرفتن در روند پیاده سازی و بکارگیری.

13-  تعامل و مشارکت با مبادی ذیربط در اجرایی شدن و کاربردی شدن نوآوری ها و نظریه های آماده شده.

14- تعیین و راه‌اندازی کارگروه‌های موضوعی مورد نیاز

15- هدایت  کارگروه‌های موضوعی و ارزیابی کیفیت فعالیت آنها

16- تصویب داوران، ناقدان و ارزیابان اجلاسیه‌ی دفاع(‌پیش اجلاسیه و دفاع نهایی).

17- هدایت و نظارت بر حسن اجرای اجلاسیه‌ها‌ی دفاع (پیش اجلاسیه در دفاع نهایی)

18- همکاری‌های مشترک با سایر کرسی‌های ‌پنجگانه(علوم عقلی، علوم نقلی، علوم رفتاری، علوم اجتماعی و هنر  و معماری) و کمیته‌های سازمانی امور نظریه‌پردازی مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی  و مراکز حوزوی.