مأموریت کمیته فرادستگاهی

مأموریت: مدیریت، هدایت و حمایت از ظرفیت ها و استعدادهای فکری و بهره‌برداری از تجربیات انباشته شده در حوزه های چهارگانه در قالب نظام نظریه‌پردازی ونوآفرینی علمی(نوآوری، ایده، نظریه پردازی، نقد و مناظره) و پیگیری کاربست آنها در حوزه های مربوطه.