معرفی کمیته فرادستگاهی

کمیته فرادستگاهی (مستقل) نظریه‌پردازی، نقد و مناظره در حوزه های دفاعی، نظامی، امنیتی و مدیریت راهبردی:[1]

      مجموعه ای است متشکل از مسئولین، صاحب‌نظران و اندیشمندان عالی و ارشد حوزه‌های: نظامی، دفاعی، امنیتی و مدیریت راهبردی که ضمن مدیریت، هدایت و حمایت از ظرفیت ها و استعدادهای فکری و بهره‌برداری از تجربیات انباشته شده در حوزه های چهارگانه در قالب نظام نظریه‌پردازی ونوآفرینی علمی(نوآوری، ایده، نظریه پردازی، نقد و مناظره) و پیگیری کاربست آنها در حوزه های مربوطه، هدایت و برگزاری کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره را در حوزه‌های مذکور و در چارچوب قوانین و مقررات ستاد کل نیروهای مسلح و هیات حمایت از کرسی‌های نظریه‌پرازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز به عهده دارد. که به اختصاراز آن به عنوان" کمیته فرادستگاهی" ذکر می‌شود.

 

 

1مستخرج از سلسله مباحث وجلسات داخلی دبیرخانه کمیته‌ی فرادستگاهی. در این جلسات پس از بررسی تعاریف متعدد از منابع گوناگون،     تعریف های فوق صورت گرفته است.