اخبار کرسی‌های تخصصی

پیش اجلاسیه طرحنامه "رویکرد اسلامی به شهر، به سوی تدوین نظریه اسلامی شهر" ارائه شده توسط دکتر بهرام بیات با حضور ناقدان، داوران و نماینده هیات حمایت ار کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره و علاقه مندان در تاریخ 2/4/1398 در کمیته فرادستگاهی نظریه پردازی ، نقد و مناظره برگزار گردید.