نشریه خبری ایده شماره ۱

اهمیت و جایگاه کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره

۳۰ مهر ۱۴۰۱ | ۱۰:۲۷ کد : ۱۶۹ عمومی نشریه
تعداد بازدید:۵۰۲
اهمیت و جایگاه کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره

نشریه خبری تحلیل ایده سال اول، شماره ۱، شماره پیاپی ۱ (دوشنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۱) در قالب پوستر چاپ شد.

کلید واژه ها: اهمیت و جایگاه کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره