نشریه خبری ایده شماره ۲

اهمیت و جایگاه کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره

۳۰ مهر ۱۴۰۱ | ۱۰:۳۴ کد : ۱۷۰ عمومی نشریه
تعداد بازدید:۴۹۷
اهمیت و جایگاه کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره توسط سردار سرتیپ پاسدار دکتر اسماعیل احمدی مقدم
اهمیت و جایگاه کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره

نشریه خبری تحلیل ایده سال اول، شماره ۲، شماره پیاپی ۲( دوشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۱) در قالب پوستر چاپ شد.