کرسی ترویجی عرضه و نقد دیدگاه علمی با عنوان دکترین عملیاتی برگزار شد

کرسی ترویجی دکترین عملیاتی

کرسی ترویجی عرضه و نقد دیدگاه علمی با عنوان دکترین عملیاتی برگزار شد
تعداد بازدید:۱۲۹۱
کرسی ترویجی دکترین عملیاتی با مدیریت جناب آقای محسن عزیز زاده در پژوهشکده دکترین برگزار شد.
کرسی ترویجی دکترین عملیاتی

‌‌‌‌‌‌‌

موضوع کرسی: دکترین عملیاتی
صاحب کرسی: جناب آقای دکتر مسعود الستی‌‌‌‌‌‌‌

ناقدان: دکتر محمد اسماعیل شریفان، دکتر محمد حسین صفایی در پژوهشکده دکترین در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ برگزار شد.

کلید واژه ها: کرسی