درخواست برگزاری کرسی‌های ترویجی

الف - عرضه و نقد دیدگاه علمی

فرآیند ارسال و ارزیابی عرضه و نقد دیدگاه علمی بدین صورت است:

برای ارسال عرضه و نقد دیدگاه علمی خود از لینک ذیل استفاده فرمائید:

(برای تکمیل فرم می‌بایست در سایت ورود / ثبت‌نام کنید.)

 

 

 

ب - مناظره علمی

فرآیند ارسال و ارزیابی محورهای مناظره علمی بدین صورت است:

برای ارسال محورهای مناظره علمی خود از لینک ذیل استفاده فرمائید:

(برای تکمیل فرم می‌بایست در سایت ورود / ثبت‌نام کنید.)