طرحنامه ویژه کرسی‌‌های نقد

فرآیند ارسال و ارزیابی طرحنامه ویژه کرسی‌های نقد بدین صورت است:

 

توجه:

۱- لطفاً همراه با طرحنامه های ارسالی تقاضا می شود رزومه کامل با مشخصات درخواستی زیر را به پیوست ارسال نمایید تا طرحنامه هر چه سریع تر در دستور قرار گیرد.

۲- طرحنامه های ارسالی یا باید از سوی اعضای هیأت علمی دانشگاهها، حوزه ها و مؤسسات علمی رسمی و معتبر باشند و یا از پیش در یکی از مجلات دارای اعتبار علمی – پژوهشی یا علمی – ترویجی به چاپ رسیده باشند و نسخه ای از مقاله چاپ شده و صفحه شناسنامه مجله به همراه طرحنامه ارسال گردد- وگرنه طرحنامه مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

 

برای ارسال طرح نامه خود از لینک ذیل استفاده فرمایید:

(برای تکمیل فرم می‌بایست در سایت ورود / ‏‬ثبت‌نام کنید.) ‌‌