نشست‌ها

تاکنون 3 نشست هم‌اندیشی نظریه‌پردازی به میزبانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی به شرح زیر برگزار شده است:

نشست هم‌اندیشی نظریه‌پردازی در تاریخ 23 آبان ماه 1397

نشست هم‌اندیشی نظریه‌پردازی در تاریخ نوزدهم آذر ماه 1397 

نشست هم‌اندیشی نظریه‌پردازی در تاریخ چهارم شهریور ماه 1398