کارگاه آموزشی شیوه برگزاری کرسی ترویجی

این کارگاه آموزشی در روز پنج‌شنبه دوم آبان ماه 1398 ساعت 9 صبح در دانشگاه افسری امام علی(ع) برگزار شد.