کارگاه آموزشی شیوه برگزاری کرسی ترویجی علمی

این کارگاه آموزشی در روز سه‌شنبه 14ام آبان ماه 1398 ساعت 9 صبح در دانشگاه افسری امام علی(ع) برگزار شد.