کارگاه آموزشی کرسی ترویجی

این کارگاه آموزشی در روز یکشنبه 19ام آبان ماه 1398 ساعت 9 تا 12 در دانشکده هوایی شهید ستاری برگزار شد.