کارگاه آموزشی شیوه برگزاری کرسی ترویجی علمی

این کارگاه آموزشی در روز یکشنبه 26ام آبان ماه 1398 ساعت 14:15 در دافوس اجا برگزار شد.